Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 

RENEWABLE ENERGY SOURCES

Water energy

V našej krajine je veľa vodných zdrojov, ktoré nám môžu pomôcť chrániť životné prostredie, napríklad pomocou využitia vodnej energie. Vodná energia sa  vo vodných elektrárňach  premieňa  na elektrickú energiu. Pre posudzovanie vhodnosti konkrétnej lokality z pohľadu využiteľnosti vodnej energie sú rozhodujúce dva základné parametre: využiteľný spád a prietokové množstvo vody v danom vodnom profile.
 
 Vodné elektrárne sú z hľadiska účinnosti efektívnejšie ako iné typy elektrární a okrem toho patria medzi najspoľahlivejšie a najdlhšie prevádzkovateľné elektrárenské zdroje.

Podľa inštalovaného výkonu  sa vodné elektrárne delia:
 
 1. Veľké s inštalovaným výkonom viac ako 100MW
 2. Stredné do 100MW
 3. Malé vodné elektrárne do 10MW
 
Odhad výkonu vodnej elektrárne sa vypočíta nasledovne:
 
P=H x Q x g x k
 
kde:
 • P  - výkon (kW)
 • H - spád (m) vyjadruje tlak padajúcej vody a udáva sa v metroch vodného stĺpca. V praxi sa väčšinou rozlišujú dva druhy spádov:

Hrubý spád je vertikálna vzdialenosť medzi vrcholom potrubia  a bodom, v ktorom sa voda z turbíny vypúšťa.
Čistý spád je rozdiel hrubého spádu zmenšený o straty v dôsledku turbulencií a trenia v potrubí. Pre presný výpočet výkonu je potrebné poznať hodnotu čistého spádu.

 • Q -prietok (m3/s) je množstvo vody, ktoré pretečie za časovú jednotku v danom využiteľnom profile. Presný prietok na tokoch sa dá zistiť z databáz Slovenského hydrometeorologického ústavu alebo z údajov príslušnej správy toku ako tzv. dlhodobý priemerný prietok Qa, N-ročné prietoky a M-denné prietoky.
 • g -  gravitačná. konštanta (9,81)
 • k -  účinnosť zohľadňuje straty v dôsledku trenia prúdiacej vody a účinnosť strojného zariadenia.
Pre ročne vyrobené množstvo elektriny jednou vodnou elektrárňou potom približne platí:
 
E(kWh) = P (kW) x 4 500 (h)
 

Výhody využívania vodnej energie: 
 • Takmer žiadne emisie CO2
 • Šetrná k životnému prostrediu
 • Domáci zdroj energie
 • Nízke prevádzkové náklady
 • Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť
Výhody pre investorov:

 • Cena elektriny z vodnej energie je na rok 2010 stanovená výnosom URSO
do 1 MW vrátane         109,08 €/MWh
od 1 do 5 MW vrátane  97,98 €/MWh
nad 5 MW                    61,72 €/MWh
 
 • Výkup elektriny z obnoviteľného zdroja je garantovaný štátom počas obdobia 15 rokov
Principiálna schéma vodnej elektrárne