Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

HARMÓNIA ENERGIE PRE VÁS

Nízkoenergetické a pasívne domy

Rodinné domy možno klasifikovať podľa celkovej spotreby energie na vykurovanie na bežné, nízkoenergetické a pasívne, pričom spotreba energie je udávaná v kWh/m2 za určitú časovú jednotku. Pre porovnanie, celková spotreba energie za rok staršieho rodinného domu je na úrovni 150-250 kWh/m2, súčasných novostavieb 80-120 kWh/m2, nízkoenergetického do 50 kWh/m2, pasívneho do 15 kWh/m2, nulového do 5 kWh/m2.Pojem nízkoenergetický dom vychádza z jeho spotreby energie na vykurovanie, ktorá môže byť v porovnaní s bežnými novostavbami polovičná, alebo menšia. Pri stavbe nízkoenergetického domu je dôležité, aby použité stavebné materiály pre obalové konštrukcie vyhovovali tepelno-technickým požiadavkám pre nízkoenergetické domy. Dom by mal byt preto čo najlepšie tepelne zaizolovaný a mal by mať čo najmenej otvárateľných konštrukcií.
Okná majú pri tomto type domu dôležitú úlohu. Okrem toho, že umožňujú presvietiť interiér domu, tak výrazne prispievajú k úspore tepla na vykurovanie. Zvláštnu pozornosť treba venovať rámu okna, ktorý je potrebné dobre zatepliť. Systém zasklenia okien je viacnásobný, najčastejšie sa používajú izolačné trojsklá, vyplnené argónom, alebo kryptónom.

Pri stavbe nízkoenergetického domu je možné použiť rôzne typy drevených konštrukcií, sendvičových panelov, alebo murovaných systémov. Vzhľadom na veľmi jednoduchú dostupnosť a časovú nenáročnosť sa stáva najpoužívanejším materiálom práve drevo. Stavby z dreva sa pritom vyznačujú optimálnou vnútornou vlhkosťou a dostatočnou difúznosťou obvodových stien.

Obvodová konštrukcia vyžaduje dôkladné zateplenie, pričom sa populárne stávajú najmä materiály založené na prírodnej báze, napr. slama, alebo ovčia vlna. Klasickými izolačnými materiálmi sú výrobky z minerálnej vlny, alebo polystyrénu. Hrúbka izolácie sa určuje individuálne, záleží pritom na celkovej skladbe zatepľovanej steny a vlastnostiach zatepľovacieho materiálu.

Kvalitnú izoláciu však nevyžadujú iba obvodové steny, ale aj podlaha a strecha. Strecha by mala byť izolovaná ešte o niečo lepšie, ako obvodové steny, pretože je viac ohrozená tepelnými únikmi. Spotreba nízkoenergetického domu však nie je daná len materiálmi použitými pri jeho výstavbe, ale aj následnými technologickými zariadeniami, ktoré zvyšujú využiteľnosť domu na maximum. Sem môžeme zahrnúť správne navrhnutý vykurovací systém (podlahové vykurovanie, vykurovacie telesá, alebo konvektory), rekuperáciu, alebo využitie tepelných čerpadiel. Pri vetraní je využívaný riadený systém vetrania s rekuperáciou.

Rekuperácia alebo spätné získavanie tepla je dej, v priebehu ktorého sa do budovy privádzaný vzduch predhrieva teplom získaným z odvádzaného vzduchu. Teplý vzduch teda nie je bez úžitku vypustený otvoreným oknom von, ale v rekuperačnom výmenníku odovzdá väčšinu svojho tepla privádzanému vzduchu. Vzduch pritom prechádza cez filter, ktorý ho zbavuje prachu, peľu a ďalších škodlivín. Účinnosť rekuperátorov môže dosahovať až 90%, to znamená, že je potrebné dohriať iba 10% vzduchu.

Pasívne domy
Dom s ročnou spotrebou energie do 15 kWh/m2 označujeme ako pasívny dom. V porovnaní s bežným domom spotrebuje zhruba desaťkrát menej tepla na vykurovanie. Konštrukcia takéhoto domu je náročná ako na projekt, tak zvlášť na výstavbu. Pri návrhu takéhoto domu treba dodržať niekoľko dôležitých zásad. Napr. kompaktný tvar bez zbytočných výčnelkov (faktor tvaru budovy, vyjadruje pomer vykurovaného objemu k ochladzovanému plášťu budovy, tzn. čím je jeho hodnota nižšia tým lepšie), presklené plochy orientované na juh (tepelné zisky zo slnečného žiarenia), nadštandardné tepelné izolácie (výrazne väčšie hrúbky tepelných izolácií) a špičkové okná (izolačné trojsklá plnené inertnými plynmi), dôsledné riešenie tepelných mostov (eliminácia tepelných mostov). Klasický vykurovací systém môže úplne chýbať. Pri tomto type domu postačujú pre pokrytie tepelných strát pasívne energetické zdroje, a to teplo vyžarované obyvateľmi, spotrebičmi, slnečné žiarenie dopadajúce cez okná, teplo z odpadného vzduchu a pod. Nepočíta sa ani so žiadnym nekontrolovateľným vetraním. Pri pasívnych domoch sa vo výraznej miere využíva vetranie s rekuperáciou tepla. Ak je nutné, vo vetracom zariadení môže byť zabudované vykurovacie teleso, ktoré dohrieva vnútorný vzduch.