Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Biomasa

Biomasa, zdroj obnoviteľnej energie sa v súčasnosti javí ako najperspektívnejšia náhrada časti fosílnych palív, ktorých zásoby sa postupne zmenšujú. Dôsledkom toho sa z dlhodobého hľadiska bude  zvyšovať ich cena, čo pre konečného spotrebiteľa bude znamenať potrebu hlbšie načrieť do vrecka. Aj z ekologického hľadiska jestvuje rozdiel medzi fosílnymi palivami a biomasou. Veľkou výhodou biomasy je, že je takmer CO2 neutrálna, čo znamená, že pri jej spaľovaní sa do ovzdušia uvoľní len toľko oxidu uhličitého, koľko rastliny absorbujú pri fotosyntéze počas svojho rastu. Na druhej strane je však do bilancie potrebné započítať spotrebu primárnych zdrojov použitých na jej úpravu, dopravu a pod.. Biomasa je v podstate zakonzervovaná slnečná energia, ktorú rastliny vďaka fotosyntéze premieňajú na organickú hmotu.

Biomasu môžeme rozdeliť podľa obsahu vody na:
  • suchú – najmä drevo a drevné odpady, ale tiež slama a ďalšie odpady, ktoré môžeme spaľovať priamo, prípadne po miernom vysušení;
  • mokrú – najmä tekuté odpady. Nie je možné ju spaľovať priamo, využíva sa najmä v bioplynových technológiách;
  • špeciálnu – olejniny, škrobové a cukornaté plodiny. Využívajú sa v špeciálnych technológiách k získaniu energetických látok – bionafty, alebo liehu
Podľa skupenstva môže byť forma biomasy:
  • pevná – drevo (kusové drevo, pelety, brikety, štiepky, piliny a drevný odpad), poľnohospodárske produkty (slama, seno, rýchlorastúce energetické produkty)
  • kvapalná – bionafta (výroba najmä z repky olejnej), etanol (pre výrobu sa používa cukrová trstina, kukurica, zemiaky, živočíšne exkrementy a pod.)
  • plynná – drevoplyn (splyňovanie drevných alebo poľnohospodárskych odpadov), bioplyn
Najrozšírenejším palivom z biomasy je drevo, ktorého forma môže byť rôzna (kusové, štiepky, pelety, piliny). Výhrevnosť dreva a ďalších rastlinných palív kolíše nielen podľa druhu dreva alebo rastliny, ale najmä podľa vlhkosti. Pre spaľovanie štiepok je optimálna vlhkosť 30 – 35 %, pre spaľovanie dreva  20 %. Pri nízkej vlhkosti má horenie explozívny charakter a mnoho energie uniká so spaľovacími plynmi. Pri vyššej vlhkosti sa mnoho energie spotrebuje na jej vyparenie a spaľovanie je nedokonalé. Obsah energie v 1kg dreva s nulovým obsahom vody je približne 5 kWh, relatívna vlhkosť čerstvo vyťaženého dreva je však až 60 %. Následne vlhkosť v krátkom čase klesne na 50%, potom je už prirodzené vysychanie dreva pomalšie. V praxi však drevo nemožno vysušiť úplne, zostatkový obsah  vody je asi 20 % hmotnosti suchého dreva. Výhrevnosti drevnej hmoty, ale aj iných alternatívnych palív sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:


Podrobnejšie informácie o energetickom využití drevnej biomasy nájdete tu.

Jednotky objemu rôznych druhov dreva a ich prepočty: