Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Bioplyn

Na výrobu bioplynu sú vhodné takmer všetky biologicky rozložiteľné odpady. Bioplyn sa v súčasnosti získava hlavne zo skládok komunálneho alebo poľnohospodárskeho odpadu rastlinného a živočíšneho pôvodu. Vzniká pri rozklade organických látok za pomoci metánových baktérií (hnoj, zelené rastliny, kal z čističiek) v uzavretých nádržiach bez prístupu kyslíka. Z poľnohospodárskych odpadov sa v najväčšej miere energeticky využíva hnojovica, prípadne slamový hnoj, slama, kukuričná siláž. Týmto spôsobom je možné spracovávať tak isto piliny a iný odpad, proces je však pomalší. V bioplynovom zariadení sa biomasa zohrieva a udržiava na prevádzkovej teplote vo vzduchotesnom reaktore. Pre mezofilné baktérie je obvyklá teplota 37 – 43 °C, pre termofilné baktérie 50 - 60 °C. Kvalita bioplynu je určená predovšetkým pomerom metánu (CH4) k oxidu uhličitému (CO2).Výhrevnosť bioplynu závisí od obsahu metánu. Okrem bioplynu vzniká v nádržiach aj tuhý odpad (kalová sušina), ktorý je vhodným hnojivom pre poľnohospodárske účely.

Zdrojom pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla je kogeneračná jednotka, ktorá pracuje s priemernou účinnosťou 80 - 85%. Časť vyrobeného tepla sa využije na ohrievanie fermentačných nádrží, vykurovanie a prípravu TV v bioplynovej stanici, avšak stále zostáva problém najmä v letnom období s využitím veľkého množstva tepla. Ročné časové využitie inštalovaného výkonu môže dosiahnuť aj 8000 hodín, preto sa tieto obnoviteľné zdroje elektriny a tepla považujú za stabilné zdroje (napr. oproti fotovoltickým alebo veterným elektrárňam).


Na Slovensku sa z legislatívnych dôvodov najčastejšie budujú bioplynové stanice do 1MW nainštalovaného elektrického výkonu. Reálna ekonomická návratnosť takejto bioplynovej stanice je približne 7 - 8 rokov.
Výhrevnosť bioplynu na podľa obsahu metánu:


V bioplynových staniciach sa za normálnych prevádzkových podmienok pohybuje obsah metánu v rozmedzí 55 – 60%.