Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

PORADENSTVO V ENERGETIKE

Energetický Audit

Energetické audity predstavujú nástroj na dosiahnutie úspor energie a nákladov
Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie. Slúži na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Výstupom energetického auditu je písomná správa. Pod energetickým auditom rozumieme činnosť, ktorá má za cieľ získať informácie o konkrétnom energetickom systéme. K takýmto informáciám patria napríklad údaje o spôsobe a efektívnosti využívania energie daným systémom. Pri energetickom audite je dôležité určiť veľkosť energetických strát, z ktorých vyplýva potenciál úspor energie. Energetický audit teda predstavuje objektívnu analýzu vo výrobe a využívaní energie so stanovením možnosti maximálneho efektu v cieľovom (budúcom) stave.
Nestačí, že vybilancujeme nákup, transformáciu a distribúciu všetkých médií, ale aj posúdime celý systém a navrhneme opatrenia na nákladovú optimalizáciu celého cyklu.
 
Legislatívny rámec
Energetické audity sa podľa nového zákona NRSR č. 321/2014 Z.z . o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.12.2014 týkajú nielen priemyselného a poľnohospodárskeho sektora, ale aj veľkých podnikov definovaných podľa podmienok uvedených v predmetnom zákone.  Postup pri výkone energetického auditu a obsah písomnej správy je daný Vyhláškou č. 179/2015 MH SR.
Informácie o kritériách dotknutých podnikov novým zákonom je uvedený v spodnej časti webovej stránky.
 
Veľký podnikje povinný zabezpečiť vykonanie:
Energetického auditu v zmysle Zákona č. 321/2014 aspoň raz za štyri roky alebo Energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva alebo systému environmentálneho manažérstva
 
Kto je veľký podnik?
Z definície kategórie mikropodnikov, malých a stredných podnikov vyplývajú nasledovné charakteristiky veľkého podniku, pričom platí, že stačí splniť aspoň jednu:
- podnik, ktorý zamestnáva 250 osôb a viac
- podnik, ktorého ročný obrat presahuje 50 mil. EUR alebo
- celková ročná súvaha podniku presahuje 43 mil. EUR
- 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi
 
Termín vykonania EA
Veľký podnik, ktorý vznikol alebo sa stal veľkým podnikom pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, je povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu podľa § 14 ods. 1 najneskôr do 5. decembra 2015.
 
Typy energetických auditov
 
Komplexný energetický audit
Zahŕňa celkové vybilancovanie nákupu, transformácie, distribúcie a spotreby všetkých energetických médií, posúdenie celého systému, návrh opatrení na nákladovú optimalizáciu celého cyklu pri zabezpečení spoľahlivosti ich dodávky-

Účelový energetický audit
Je zameraný iba na vybranú oblasť (napr. výroba tepla, spotreba tepla na vykurovanie, spotreba tepla v technológii, kompenzácia v odbere el. energie, prehodnotenie cenníkových sadzieb pri nákupe energetických médií a pod.)

Špeciálny energetický audit
Je zameraný na prípravu podkladov pre realizáciu racionalizačných projektov vo sfére energetiky, vrátane návrhu na spôsob financovania. 
 
Formy energetického auditu
  
Krátkodobý (rámcový)
Jeho cieľom je vo veľmi krátkom čase (približne 3 dni) vykonať prehliadku zariadenia energetického systému (výroba, rozvod, využitie energie) a v prvom priblížení stanoviť možnosti energetických úspor.
 
Dlhodobý (komplexný) 
Predstavuje detailné zhodnotenie možnosti úspor na základe podrobného poznania stavu využívania energie. Do výsledných riešení a návrhov na realizáciu sú zahrnuté aj dlhodobé opatrenia, ktoré by inak neboli riešené. To znamená, že s použitím výsledkov uvedených v audite je možné vytvoriť projekt na komplexné energetické zhospodárnenie systému. Podporným nástrojom pre dlhodobý energetický audit je systém energetického manažmentu - Monitoring & Targeting, ktorý Vám pomôže verifikovať úspory zrealizovaných energeticky úsporných opatrení.
 
Naši energetickí audítori zapísaní v zozname audítorov Ministerstva Hospodárstva SR:          
Ing. Miroslav Dian, č.rozhod.: 2231/2009-3400 č.osvedčenia: 0395
Ing. Michal Klemanič, č.rozhod.: 2232/2009-3400 č.osvedčenia: 43
Ing. Marian Tihanyi, č.rozhod.: 4746/2011-3200 č.osvedčenia: 476/2008-0007
Ing. Martin Skladaný, č.rozhod.: 1713/2013-4100 č.osvedčenia: 476/2008-0058
Ing. Ján Môcik, č.rozhod.: 1712/2013-4100 č.osvedčenia: 476/2008-0057
Ing. Dušan Cimerman, č.rozhod.: 1711/2013-4100 č.osvedčenia: 476/2008-0054
 
Slovník pojmov
 
a) veľký podnik - podnikateľ, ktorý nie je mikropodnikom, malým podnikom ani stredným podnikom
b) verejný subjekt - verejný obstarávateľ podľa osobitného predpisu
c) distribútor energie - prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej siete alebo držiteľ povolenia na rozvod tepla,
d) dodávateľ energie - dodávateľ elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovému odberateľovi elektriny alebo
dodávateľ plynu, ktorý dodáva plyn koncovému odberateľovi plynu alebo
dodávateľ tepla, ktorý dodáva teplo koncovému odberateľovi tepla alebo ktorý dodáva teplo v teplej vode koncovému odberateľovi tepla,
e) koncový odberateľ - koncový odberateľ elektriny, koncový odberateľ plynu alebo koncový odberateľ tepla,
f) referenčný koncový odberateľ- koncový odberateľ s referenčnou spotrebou,
g) konečný spotrebiteľ- koncový odberateľ tepla alebo koncový odberateľ elektriny, ktorý využíva dodanú energiu výlučne na vlastnú spotrebu a nepredáva ďalej akúkoľvek časť tejto energie v akejkoľvek forme, alebo koncový odberateľ plynu, ktorý využíva dodanú energiu výlučne na vlastnú spotrebu a nepredáva ďalej akúkoľvek časť tejto energie v akejkoľvek forme,
h) poskytovateľ energetickej služby - poskytovateľ podpornej energetickej služby alebo poskytovateľ garantovanej energetickej služby.